POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de:

Nom: BYTELCOM SERVEIS EN TELEFONIA, SCP

Direcció fiscal: Av. Sant Joan, 55, 1A 

Codi Postal: 08272 Localitat: SANT FRUITÓS DE BAGES

Direcció oficina: C. Castelladral, 5 Palau Firal mòdul 2   

Codi Postal: 08243 Localitat: MANRESA Província: BARCELONA

CIF: J65818940

Correu electrònic: info@bytelcom.com

i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l’Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot sofrir modificacions.

2. Objecte

Aquesta web, propietat de, ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats a aquest.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

3. Condicions d’accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web.

La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, no obstant això, a través de la pàgina web no se sol•liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç.

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Usos de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, l’RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i a més normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general , a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals a aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la web.

4.1 Usos del codi font

El codi font, els dissenys gràfics , les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web són posats a la disposició de l’Usuari per BYTELCOM com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera BYTELCOM posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades i l’ordre públic.

Quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des de compilació.

6. Links

La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPDGDD, us informem que BYTELCOM SERVEIS EN TELEFONIA SCP, amb CIF J65818940, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per al correu electrònic info@bytelcom.com.

bytelcom pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar -els i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu curriculum vitae, atorga el seu consentiment a bytelcom per a rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies

La pàgina web pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament s’utilitzen per a associar amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès

Aquestes Cookies, s’utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que tinguin que es produeixi nou registre en cada visita per a accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques per a oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita aquest.

9. Propietat intel•lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina web són propietat de bytelcom o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius

Així mateix, els continguts són propietat intel•lectual de bytelcom o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut del que s’estableix en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present web.

10. Publicitat

En la pàgina web podran albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable

11.1. Responsabilitat en l’accés al Portal

bytelcom no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la Web no implica l’obligació per part de bytelcom de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

bytelcom no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos bytelcom no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i , per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, des d’actualització, *in disponibilitat error i inutilitat dels continguts i/ o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre mal.

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i bytelcom acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.